Get Adobe Flash player

Huiswerkbeleid

Huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces dat in de klas is gestart. Het is geschikt om vaardigheden uit de klas toe te passen buiten de schoolse context: Zelfstandig werken en leren leren bijvoorbeeld. Huiswerk slaat de brug tussen school en gezin. Ouders zien waarmee hun kind bezig is. De leraar van zijn kant krijgt zicht op de ondersteuning van leerlingen thuis.

Voor kinderen is het belangrijk dat de ouders betrokkenheid en interesse tonen voor het schoolleven van hun kind. Dit is van essentieel belang voor de motivatie van het kind, wat op zich heel belangrijk is om tot leervorderingen te komen. We proberen in hoge mate de ouders te motiveren om Nederlandse lessen te volgen zodat ze hun kinderen kunnen begeleiden.

Omwille van de verschillende doelstellingen die we met huiswerk willen bereiken, beperken we ons niet alleen tot het opgeven van een taal- of rekenoefening of het leren van een les. Huiswerk is een middel om bepaalde leerstof extra te oefenen, te automatiseren en bepaalde leerstof vast te zetten. Ook andere opdrachten, die de gewoontevorming en het zelfstandig werk bevorderen komen aan bod.

Zich een leer- en werkhouding aanmeten is daarbij essentieel. We vinden het belangrijk dat kinderen zelfstandig leren werken. Op die manier groeit er een plichtsbewustzijn bij onze leerlingen.

Wij weten dat alle kinderen verschillend zijn en dat sommigen hierdoor meer behoefte hebben aan bepaalde taken dan anderen. Met hun verschillen willen wij rekening houden. Dit wil niet zeggen dat alle taken verschillend zijn, maar soms zal een kind meer gebaat zijn bij gedifferentieerd werk.

Bij het huiswerk is het niet de kwantiteit die telt maar de kwaliteit. Huiswerk moet zinvol zijn.

Het huiswerk wordt netjes en zorgvuldig in de agenda genoteerd op de dag dat het wordt opgegeven. In de hogere klassen kan het ook zijn dat huiswerk gepland moet worden, er zal dan ook steeds bijstaan tegen wanneer een bepaalde taak moet afgewerkt worden.

Wanneer de leerlingen de agenda hebben ingevuld, wordt er door de leerkracht extra uitleg gegeven bij de taken. Elke leerling zorgt ervoor dat alles wat nodig is in de schooltas zit. In de eerste graad gebeurt dit nog klassikaal. Vanaf de tweede graad gebeurt dit geleidelijk aan zelfstandiger. Het huiswerk wordt netjes en verzorgd gemaakt tegen de afgesproken datum.

Wanneer huiswerk en hoe lang?

Alle kinderen van de lagere school krijgen huiswerk mee maar we voorzien een geleidelijke stijging in de hoeveelheid huiswerk naarmate de leerlingen in een hoger leerjaar zitten.

·  1ste leerjaar: 30 minuten per dag: 20 min. een schrijf-, reken-of WO-taak en/of dagelijks 10 min. lezen

·  2de leerjaar: 30 minuten per dag waarvan dagelijks 10 minuten lezen of tafels oefenen

·  3de leerjaar: 45 minuten per dag: huistaak + leren van de lessen  

·  4de leerjaar: 45 minuten per dag: huistaak + leren van de lessen 

·  5de leerjaar: 90 minuten per dag: huistaak + leren van de lessen 

·  6de leerjaar: 90 minuten per dag: huistaak + leren van de lessen 

Onderstaand overzicht geeft weer op welke dagen de leerlingen van een bepaald leerjaar een huistaak krijgen.

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

1ste graad

x

x

x

2de graad

x

x

x

3de graad

x

x

x

x

x

Engagement van de leerkracht

De leerkrachten controleren dagelijks de agenda. De leerkracht zorgt ervoor dat het huiswerk, binnen de opgegeven richtlijn qua tijdslimiet, voor iedereen, haalbaar is. De leerkracht geeft huiswerk dat bij de gegeven leerstof aansluit en zowel qua inhoud als structuur duidelijk is. De leerkracht zorgt ervoor dat het huiswerk verbeterd is.

De leerkracht geeft mondelinge of schriftelijke feedback over het huiswerk.

Engagement van de leerling

De leerkracht verwacht van de leerling dat:

  • het huiswerk en de voorbereiding van de lessen tijdig gemaakt zijn.
  • het huiswerk netjes gemaakt wordt.
  • het huiswerk door de leerling zelf gemaakt wordt, niet door de ouders of grote broer of zus.
  • de naam zelf op het huiswerk wordt geschreven.

Wat als het huiswerk niet gemaakt is?

·  We vragen de reden.

·  We noteren dit in de agenda van het kind.

·  We manen het kind aan om in orde te zijn.

·  We geven het kind uitstel tot morgen.

Als het kind het huiswerk niet aan kan, of de ouders ervaren dat het kind te lang aan het huiswerk moet werken, vragen wij dit te vermelden in de agenda.

Indien het kind al verschillende malen met opzet het huiswerk vergat te maken, zal de leerkracht de ouders uitnodigen voor een gesprek hierover.

Wat verwacht de school van de ouders en de kinderen?

Je kind ondersteunen bij het huiswerkproces door het aanbieden van:

ouders

 de kinderen

 *In de eerste graad : aanduiden van werktijd op het huiswerk (inkleuren van klokje)

*Regelmaat:  Kinderen hebben nood aan regelmaat.  Elke dag op ongeveer hetzelfde uur starten met huistaken en lessen stimuleert de gewoontevorming.
 

 *Stil en rustig:  Het kind heeft best een eigen plaats om te studeren. Deze plaats hoeft niet groot te zijn, wel stil en rustig. Werken met tv of radio aan is niet aan te raden. Om het huiswerk te maken is voldoende verlichting noodzakelijk.


 *Interesse en aanmoediging:   Interesse hebben voor wat het kind op school doet en leert is belangrijk. Laat je kind aanvoelen dat je zijn inspanningen ziet en waardeert. Samen met het kind de opdrachten in de agenda overlopen.


 *Netheid: Netheid is zeer belangrijk, zorg daarom voor propere handen, een nette tafel en aangepast schrijfgerei. Eten en huiswerk maken horen niet samen.


 *Orde: Orde helpt om alles terug te vinden. Onnodige spullen horen niet op de tafel tijdens het maken van het huiswerk anders kan het kind te snel afgeleid worden. Ook in de boekentas horen geen onnodige spullen thuis. Maak op regelmatige basis samen met het kind de boekentas leeg. Geef je kind een eigen opbergruimte voor zijn schoolmateriaal.


 *Hulp:  De school verwacht niet van de ouders dat ze ‘zelf’ gaan lesgeven en zeker niet dat de ouders de huistaak maken. Als u merkt dat uw kind problemen heeft om een taak op te lossen of om een les in te studeren, aarzel dan niet dit te melden aan de leerkracht via de agenda.


 *Samen: Je kind stimuleren door: mee te luisteren als het kind hardop leest, de les eens op te vragen, …


 *Belonen:   Belonen is doeltreffender dan straffen. Een goed woordje heeft vaak meer effect dan een boze opmerking.

We verwachten niet dat u het huiswerk verbetert, dit gebeurt door de leerkracht. Deze verwerft op die manier belangrijke informatie omtrent wat gekend is en wat nog geoefend moet worden.

* Vanaf tweede graad : aanduiden van werktijd in hun agenda


*Alle taken en lessen  staan tijdig en duidelijk genoteerd in de agenda. Zorg dat alles wat je nodig hebt in je boekentas zit. Maar ook niet meer dan dat!

* Zoek een rustige en gemakkelijke werkplaats. Maak je schooltas helemaal leeg. Leg eerst je agenda open. Je kijkt na wat je moet doen en je schat hoelang dit ongeveer zal duren. Een werkschema kan je helpen bij de planning.


*Maak je huiswerk bij voorkeur na 15 minuten ontspanning.


*Je werkt alleen, mama of papa houden een oogje in het zeil.


*Las, indien nodig,  tijdig een pauze in, maar werk rustig en netjes je taken af.

Klaar? 
*Toon je taak aan mama of papa.

*Laat je agenda ondertekenen.

* Verzamel dan alles wat je nodig hebt tegen de volgende dag en stop dat netjes in je boekentas.

*Vergeet de speciale dingen niet: zwemgerief, knutselgerief, ingevulde formulieren …